اجراهای زنده در کنسرت

۱۳۹۳ روز برفی (اجرای مشترک با مرتضی پاشایی)